Regulamin


WPROWADZENIE

Zawody „Precision Cup” to otwarta forma rywalizacji w samolotowym lataniu nawigacyjnym. Wykorzystując uproszczone elementy latania precyzyjnego, stanowią trening nawigacyjny, przebiegający w atmosferze rywalizacji. Konkurencje przeznaczone dla załóg jednoosobowych, polegają na pokonaniu opublikowanych przez organizatora tras nawigacyjnych, przy jak najmniejszej stracie punktowej. Im mniej punktów karnych tym lepszy wynik. Zdobycie pucharu danej trasy oznacza pokonanie jej z wynikiem zero punktów karnych.

 

 A. ZASADY OGÓLNE

A.1   Organizator zapewnia dostępność minimum trzech tras.

A.2   Trasy publikowane są w formie elektronicznej. Mapa wzorcowa w formacie .jpg, przedstawia trasę oraz wszystkie punkty pomiaru czasu. Dodatkowo dostępny jest plik .kml, co pozwala zawodnikowi na zapoznanie się z trasą za pomocą programu Google Earth.

A.3   Dana trasa przestaje być dostępna w momencie, gdy zostanie pokonana z wynikiem zero punktów karnych.

A.4   Tabela rekordów przedstawia aktualnie 3 najlepsze rezultaty z danej trasy.

A.5   Tabela zdobywców pucharu przedstawia pilotów, którzy pokonali daną trasę za zero punktów karnych.

A.6   Czasem wzorcowym jest czas pochodzący z GPS.

A.7   Każdy zawodnik podejmujący próbę na danej trasie otrzymuje od organizatora:

– mapę w skali 1:200 000 z naniesionymi punktami zwrotnymi;

– nawigacyjny plan lotu

A.10   Do zapisu trasy może być użyte każde urządzenie GPS, które potrafi zarejestrować pozycję, prędkość i wysokość samolotu z częstotliwością zapisu 1 sekunda. Urządzenie to musi posiadać możliwość zapisu trasy do pliku o formacie do wyboru:
GAC, IGC, g00, gpx.

A.11   Przed rozpoczęciem próby, zawodnik deklaruje prędkość TAS w [kt].

A.12   Po locie, zawodnik otrzymuje wynik punktowy wraz z zapisem śladu lotu względem wytyczonej trasy.

A.13   Każdy zawodnik w okresie dostępności danej trasy, może ją wykonywać dowolną ilość razy.

 

B. SZCZEGÓŁY KONKURENCJI NAWIGACYJNEJ

B.1    Konkurencja polega na precyzyjnym locie po zadanej trasie z zachowaniem regularności tego lotu w określonym czasie. Łączy w sobie utrzymywanie kursu, wysokości oraz prędkości lotu względem ziemi z zachowaniem szczegółowej orientacji geograficznej.

B.2    Czas będzie mierzony na starcie ziemnym (TO), starcie lotnym (SP), wszystkich punktach zwrotnych (TP), na tzw. specjalnych punktach kontroli czasu (SC) oraz na mecie (FP).

B.3    Każda trasa będzie złożona maksymalnie z 8 odcinków. Wszystkie odcinki będą liniami prostymi.

B.4    Lokalizacja wszystkich specjalnych punktów pomiaru czasu (SC), zostanie pokazana na mapie wzorcowej, dostępnej przed lotem. Dokładne wartości czasów
na poszczególnych SC będą przedstawione w planie lotu.

B.5    Po starcie pilot wykonuje dolot do startu lotnego (SP) według określonej instrukcji. Przelot nad punktem startu lotnego (SP) powinien być wykonany zgodnie
z kierunkiem odcinka odlotowego. Przelot nad specjalnymi punktami kontroli
na punktach zwrotnych (TP), punktem mety (FP) powinien być wykonany z kierunku dolotowego trasy.

B.6    Bramki startu ziemnego i lądowania będą usytuowane na przedłużeniu osi pasa w użyciu. Ich położenie oraz szerokość będą dokładnie określone przez organizatora.

B.7    Wszystkie bramki pomiaru czasu (z wyjątkiem opisanych w pkt. B.6) są prostopadłe do linii trasy, a ich szerokości wynoszą 1,0 NM (0,5 NM w lewo i 0,5NM w prawo od linii trasy).

B.8    Zakręt większy niż 90º podczas lotu na każdym odcinku trasy od SP do FP, tzw. krążenie, będzie punktowany karą, jeżeli zapis rejestratora będzie trwał dłużej niż 5 kolejnych po sobie sekund.

B.9    Jeżeli między dwoma kolejnymi odcinkami trasy następuje zmiana kąta drogi powyżej 90º, należy wykonać tzw. zakręt proceduralny, trwający 1 minutę. Informacja o zakręcie proceduralnym będzie podana w planie lotu oraz na mapie za pomocą symbolu graficznego. Brak wykonania nakazanego zakrętu proceduralnego będzie punktowany karą.

B.10  Dla zachowania bezpieczeństwa, przy każdym pomiarze czasu podana jest minimalna bezwzględna wysokość lotu. Przecięcie bramki poniżej tej wysokości będzie punktowane karą.

 

C. TABELA PUNKTÓW KARNYCH

C.1         Start ziemny (przecięcie bramki TO)

– tolerancja + 60 sekund: 0 pkt

– przed czasem lub poza tolerancją: 100 pkt

C.2         Pomiar czasu w locie
– tolerancja +/- 5 sekund: 0 pkt
– każda sekunda poza tolerancją: 1 pkt (maks. 100 pkt)
– poza bramką: 100 pkt

C.3         Brak zakrętu proceduralnego: 100 pkt

C.4         Krążenie lub lot powyżej 90º w stosunku do linii drogi lub cofanie się: 100 pkt

C.5         Nie przestrzeganie procedury odlotowej/przylotowej: 100 pkt

C.6         Lot poniżej minimalnej wysokości: 500 pkt

 

D. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

D.1   Dla zachowania bezpieczeństwa oraz spełnienia wymagań, każdy zawodnik ma obowiązek posiadania na pokładzie samolotu mapy w skali 1:500 000 z naniesionymi aktualnie obowiązującymi elementami przestrzeni lotniczej.

D.2    Podczas lotu zabrania się używania urządzeń ułatwiających prowadzenie nawigacji.

D.3  Jeżeli smartfon jest wykorzystywany jako zegar oraz urządzenie rejestrujące, zabrania się używania jakichkolwiek aplikacji ułatwiających prowadzenie nawigacji.

D.4    Wyniki rywalizacji mogą być publikowane w internecie.